Promenaden1.no

Et boligsameie i Mo i Rana

Promenaden1.no - Et boligsameie i Mo i Rana

Referat fra årsmøte i Promenaden 1, 30.04.2015 på Meyergården

Årsmøte i boligsameiet Promenaden 1 ble avholdt på Meyergården, Mo i Rana 30.04.2015 kl 1800-1940 med 14 personer til stede, som representerte 13 av sameierne. Vedtak som må følges opp er uthevet.

1. Styreleder Per Fagermo åpnet møtet og saklisten ble godkjent.

2. Til referent ble valgt Karl Erik Andersen, og til protokollunderskrivere Oddvar Røli og Anne Larsen.

3. Styrets årsberetning ble lest opp av leder, og det kom ingen merknader.

4. Regnskap for 2014 ble gjennomgått. Regnskapsfører Tove Furnes orienterte om at ut fra regnskapet kan det se ut som vi har et overskudd men realiteten er at vi har et underskudd. Røli hadde kommentarer ang innkjøp av utvendige stoppekraner, en kostnad han mente at Fagbygg (Bolt) burde ha betalt. Regnskapet ble vedtatt med denne merknaden.

5. Budsjett for 2015
I det framlagte budsjettet viste det seg at vi har brukt feil tall. Per foreslår at det blir avholdt et styremøte for å utarbeide et nytt budsjett, så vil nytt budsjett bli sendt ut.

Flere sameiere påpekte saker som trenger vedlikehold: heisene, inngangspartier med lekkasje, ventilasjon. En representant for Bolt skal komme og se på feil i forbindelse med ettårs etterbefaring.
Viftene i 1. etasje må gå hele tida, i 2. etasje kan de ikke slås av.

Det er mose på takene, og vi ønsker å gjøre noe med det. Det nye styret skal innhente pristilbud på takarbeid.
Neste gang vi skal male utvendig, vil vi be et firma om pris på malerarbeidet på endeveggene. Dette blir en fellesutgift, og dette bør tas inn i sameievedtektene. Vi bør også vurder å leie inn noen til vaktmesterarbeid, fortrinnsvis et firma som kan ha arbeidsgiveransvaret.

Vi har lave fellesutgifter (“husleie”), og mange gode saker å bruke penger på.
Det var enighet om at det nye styret skal vurdere behovet for å øke fellesutgiftene, og kalle inn til ekstraordinært sameiermøte til høsten for eventuelt å gjøre vedtak om dette.

Parkeringsplassen (Spikertomta):
De tre Promenade-sameiene har via Promenaden 3 innhentet pris på oppgradering av parkeringsplassen. AnleggsService A/S har levert tilbud på kr 160.400 + mva. Dette beløpet deles på de tre sameiene, og vi har 40.000 på konto til delvis dekning av dette. Jobben går ut på arbeid både under og på bakken, inkludert asfaltering. Oppmerking vil vi gjøre sjøl.

I Promenaden 1 er det tre sameiere uten garasje eller reservert parkeringsplass: Svein Furuhaug, Inger Leirbekkhei og Ole Mortensen (Nr: 33A, 41A og 43A). Disse tre vil få reserverte plasser i forlengelsen av garasjerekka som ender med en bod. Promenaden 2 skal ha 3 plasser på spikertomta, og resten av de opptil 8 plassene blir gjesteparkering. Antallet plasser kommer an på hvor mye plass vi må ta for å sikre god atkomst for utrykningskjøretøyer. Det er ønskelig at det blir avholdt et felles beboermøte for alle Promenade-sameiene med orientering om parkeringsordningen.

Vi skal også gjøre noe for å gjøre innkjøringa foran husrekka rettere, både for å lette brøytejobben og vår egen kjøring og rygging her.

6. Valg
Ingen nye kandidater meldte seg eller ble foreslått. Det sittende styret ble gjenvalgt med akklamasjon: Leder Per Fagermo, kasserer Verner Jan Johansen, styremedlemmer Hans A. Winnem og Karl Erik Andersen. Vara: Sverre Klausen. For å få bedre valgmuligheter neste år, ble det nedsatt en valgkomite: Tove Furnes, Unn Granum og Sigrun Lerstad.

Før møtet ble hevet, ble det bestemt å avholde
utedugnad tirsdag 12. mai fra klokka 17.
Det blir to containere denne gangen; en til hageavfall og en til restavfall.

Ref.: KEA

—————————————————  ——————————————————

Oddvar Røli (sign.) Anne Larsen (sign.)

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte i Boligsameiet Promenaden 1

på Meyergården

Torsdag 30. april 2015 kl 1800

Saksliste

1. Åpning og godkjenning av innkalling

2. Valg av referent og to protokollunderskrivere

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap 2014

5. Budsjett for 2015

6. Valg

 

Canal Digital avtaler inngått

Styret har på vegne av sameiet inngått to avtaler med Canal Digital. Den første gjelder oppgradering av vårt interne nett med 5 års bindingstid. Den andre gjelder Canal Digital Komplett  5 og omfatter bredbånd med 5Mb hastighet til alle som ikke har individuell avtale, og T-We Box Mini med digital grunnpakke til alle leiligheter, med 36 måneder bindingstid.

Avtalene kan leses HER og HER. Du trenger brukernavn og passord for å åpne disse og mange andre dokumenter. Sameiere som ikke har dette, kan sende mail til leder@promenaden1.no og be om passord til de interne sidene.